คุณกำลังมองหาอะไร?


                                                                         

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

วิสัยทัศน์

ปัตตานีเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปอัจฉริยะ
สู่ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและครัวฮาลาลของโลก

 

พันธกิจ

  1. ฟื้นฟูศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเดิมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฮาลาลของจังหวัด
  2. ขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและบริการฮาลาล
  3. ส่งเสริมความเชื่อมโยงตลาดและการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของระบบอุตสาหกรรม
  4. พัฒนากำลังคนพร้อมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ระยะ 5 ปี (2566–2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 2561-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนฉบับทบทวน 2562-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 101KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระยะ 20 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย