วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดปัตตานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีนครา อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานคณะอนุกรรมการฯ และแผนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใน 4 เป้าหมาย ซึ่งในส่วนของ สอจ.ปัตตานี ได้เสนอแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 4 ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสมุนไพร จำนวน 2 โครงการคือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน: งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และโครงการยกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลอย่างครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566