วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ หัวข้อ “กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องเพนดูล่า โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร กุลยุทธ บุญเซ่ง อาจารย์ประจำภาคคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการองค์กร การตลาด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และนายอภิรักษ์ บัวเพ็ชร เจ้าของกิจการร้านสภากาแฟ 36 มาบรรยาย เรื่องแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 ราย