วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวนัทรินทร์ หวัดแท่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ สอจ.ปน. ร่วมพิธีเปิดอาคารผลิตแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมะนาวสร้างตนเอง ตั้งอยู่ ณ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี