วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรวปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และลานศิลปวัฒนธรรมปัตตานี