วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวมาฆมาศ เหมะรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม และนางสาวชวัลลักษณ์ นุรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ “เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจตลาดออนไลน์และการตลาดสากล พื้นที่จังหวัดปัตตานี”ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีวัตถุประสงค์การถ่ายทอดประสบการณ์ SME ที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ มีผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซี เอส ปัตตานี