วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวนูรฮาพีซา จารง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานในภาครัฐ ณ ห้องประชุมหาดตะโละกาโปร์ ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีพลังงานจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 (ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) และดำเนินการรายงานการใช้พลังงานในระบบ E-Report ให้ครบถ้วน