วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา14.00-16.30 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวมาฆมาศ เหมะรักษ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการและสรุปความพร้อมการเตรียมการจัดงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรมและงานประจำปีจังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเรื่องการอยู่เวรกาชาด ตั้งแต่เวลา 15.00-22.00 น.