วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายรุซลาน อาสะอีดี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการโรงงาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี แรงงานจังหวัดปัตตานี สวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดปัตตานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี และ กอ.รมน. จังหวัดปัตตานี เพื่อให้คำปรึกษาและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการโรงงาน การจัดทำแผนเผชิญเหตุเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประเมินตนเองผ่านเพลตฟอร์ม Thai Stop Covid ทั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและผลกระทบจากการประกอบกิจการในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการผลิตยางแท่งมาตรฐาน เอส.ที.อาร์ 20 2. บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัดประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ตั้งอยู่ ณ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี